• Italiano
  • English
  • Deutsch
 

Sergey Chervyakovskiy

Data: 
Monday, November 24, 2014 - 14:30

In foto la pistola ad aria usata da Sergey Chervyakovskiy - MGH1 Hybrid

Picture of the air pistol used by Sergey Chervyakovskiy - MGH1 Hybrid